Co je cesta poznaní?

Vlastní poznání navazuje na Vlastní cestu

1. června 2016 byla oficiálně spuštěna první verze portálu www.vlastni-poznani.cz. Portál navazuje na 10 let provozovaný poradenský portál www.vlastnicesta.cz. Vlastní cesta vytvořila síť zkušených poradců z praxe. Nyní přichází logicky druhá etapa a to vytvoření heuristické sítě znalostí a zkušeností. Projekt založil Jiří Střelec. Znalostní sítě na www.vlastni-poznani.cz mohou tvořit jen praxí a zákazníky ověření poradci. Nejedná se o teoretiky, ale o poradce, kteří v praxi změnili náročné situace, jak osobní tak firemní, ve prospěch klienta. Naše práce je ověřována skutečnými referencemi, které musí sám klient napsat a souhlasit s jejich zveřejněním, viz Reference, jinak není možné je na portálu zveřejnit.

Smysl projektu – seberozvoj

Vlastní poznání je určeno aktivním pozitivním lidem, kteří se rozhodli sami se rozvíjet a měnit své okolí. Základem jsou praktické znalosti hned uplatnitelné v praxi. Jen to nestačí. Chceme-li se rozvíjet, jak třeba si ukotvit vlastní poznatky a zkušenosti, které jsme získali. Na nich stavět další životní i profesní dráhu. Vlastní poznání uživatelům umožňuje studovat zvolenou znalostní linii a tvořit si vlastní. Jen my sami získáváme unikátní zkušenosti, které umíme uplatnit. Náš seberozvoj je dán našim poznáním a zkušenostmi.

Tvoříme heuristickou síť znalostí

Po desítkách let praxe a stovkách zakázek z různých firem a oborů jsme se rozhodli sestavit síť znalostí. Takových, které jsou snadno a rychle použitelné v praxi. Nepotřebujete studovat řadu knížek a přemýšlet, jak teorii použít v praxi. To za Vás již udělali poradci a předkládají Vám znalosti, které fungují. Znalosti, které ze zkušeností víme, že potřebují majitelé, manažeři, specialisté i řadoví pracovníci. Všechny zde uvedené znalosti byly s úspěchem aplikovány v praxi. U každé linie vidíte číslo, které počítá firmy, ve kterých autor linie znalosti aplikoval. Každý podle svých aktuálních potřeb může získávat znalosti v linii, kterou si vybere. Studium je něco jako elearning, ale pod dohledem autora. Linie jsou tvořeny krok za krokem tak, jak je třeba znalosti postupně chápat, abyste se dostali k úspěchu. Všechny linie společně tvoří heuristickou síť. Síť, kde by aktivním lidem měly docházet souvislosti pro zlepšení výkonu, spolupráce, vztahů apod.

Fungování projektu

Chcete se pustit do práce? Rozmyslete si, co chcete ve svém životě změnit. Co se chcete naučit. Podle toho si vyberte znalostní linii a zaregistrujte se. Od registrace jste postupně vedeni k dosažení nových praktických znalostí. Linii můžete ukončit získáním Osvědčení od autora linie a využít jej pro svého zaměstnavatele. Navíc ve své procházce po znalostní linii nejste sami. Neustále máte k dispozici autora linie. Můžete mu posílat své dotazy nebo si objednat konzultaci či speciální trénink. Jde přeci o to být skutečně profesionální.

Self-knowledge follows the Self-path

On June 1st,2016 the first version of www.vlastni-poznani.cz portal was officially launched. The portal is a continuation of the www.vlastnicesta.cz. consulting portal which has been operated for 10 years. The actual journey has created a network of experienced practitioners. Now logically the second stage comes, i.e. creating a heuristic network of knowledge and experience.
The project was founded by Jiří Střelec. Knowledge networks at www.vlastni-poznani.cz can only consist of verified consultants by practice and customers. They are not theoreticians, but consultants who have changed difficult situations, both personal and corporate, in the client’s favour. Our work is verified by real references, which the clients themselves have to write and agree with their publication, see Reference, otherwise it’s not possible to publish them on the portal.

Purpose of the project – self-development

Self-knowledge is intended for active positive people who have decided to develop themselves and change their surroundings. The basis is practical knowledge immediately applicable in practice. It's not enough. If we want to self-develop, how to anchor our own knowledge and experience that we have gained. Building another career and career path on them. Self-knowledge allows users to study a selected knowledge line and create their own. Only we gain unique experience that we can apply. Our self-development is determined by our knowledge and experience.

We create a heuristic network of knowledge

After decades of experience and hundreds of orders from different companies and industries, we decided to build a knowledge network. Those that are easy and quick to use. You don’t need to study a number of books and wonder how to apply the theory in practice. This has already been done for you by consultants, and they present you with knowledge that works. Knowledge that we know from experience that owners, managers, specialists as well as ordinary workers need. All the knowledge presented here has been successfully applied in practice. For each line, you see a number that counts the businesses whereby the author of the line applied the knowledge. Everyone can acquire knowledge in the line of their choice according to their current needs. Lines are built up step by step, as knowledge needs to be gradually understood to get success.
All lines together form a heuristic network. A network where active people should find connections to improve performance, collaboration, relationships, etc.

Operation of the project

Want to get started? Think about what you want to change in your life. What you want to learn. Choose the knowledge line accordingly and register. From registration you’re gradually led to achieve new practical knowledge. You can complete the line by obtaining a Certificate from the line author and use it for your employer.
Fur­thermore, you’re not alone in your walk on the knowledge line. The author of the line is always at your disposal. You can send him your questions or order a consultation or special training. It's about being really professional.

Back to top