Jaké výhody získáte?

Vše prověřené praxí

 • autoři linii sestavují jen ze zkušeností, které v praxi vedly k výsledkům
 • u každé linie je uvedený počet firem, ve kterých dané zkušenosti autor aplikoval
 • praxe si žádá činy a tak jsou znalosti oproštěny balastu
 • můžete hodnotit užitečnost obsahu každého znalostního kroku a dát autorovi zpětnou vazbu. Jde hlavně o to, jaká znalost je důležitá pro Vaši praxi.

Znalostní linie žijí 

 • autor na daných znalostech neustále pracuje. Objeví-li efektivnější cestu, znalostní linii aktualizuje.
 • postupně se budou linie vzájemně doplňovat a propojovat
 • potřebujete pro svůj tým speciálně upravenou linii?  Požádejte autora a připraví Vám linii na míru. Nikdo jiný než lidé z Vaší firmy a s Vaším souhlasem se do linie nedostane.

Autor je Vám k dispozici

 • u nás si nekoupíte e-learning, kde se již o Vás nikdo nestará
 • autor je Vám stále k dispozici
 • kdykoliv autorovi můžete napsat dotaz a on na něj odpoví (1)
 • autor je připraven na osobní konzultaci a pomoci Vám najít řešení Vašich konkrétních případů (2)

Autoři prošli výběrem Vlastní cesty

 • u nás nemůže kdokoliv přijít a napsat si znalostní linii, všichni autoři prošli výběrem Vlastní cesty
 • jedná se o poradce, kteří se neustále rozvíjí a myslí na úspěch svých zákazníků

Tvoříte si vlastní zkušenostní linii

 • každý pracujeme v jiném prostředí a s jinými lidmi. Můžeme mít odlišné zkušenosti. V průběhu získávání znalostí z linií si tvoříte vlastní zkušenostní linii.
 • vlastní linii si můžete vytisknout a vzít s sebou
 • linii si můžete kdykoliv doplňovat 
 • linii můžete konzultovat s autorem a upřesnit mu Vaše postřehy a situace

Získáte osvědčení nebo i certifikát

 • ukončíte-li znalostní linii, automaticky obdržíte osvědčení 
 • jste-li si jisti, že máte dobré znalosti linie, nechte se přezkoušet autorem a získejte certifikát (3)

Je na Vás, jak rychlí budete

 • nastudovat krok znalostní linie je hračka na cca 5–10 minut. Nejcennější však je použít znalosti v praxi. Na uplatnění máte 7 dní. 
 • je na Vás, jak budete rychlí ve studiu a aplikaci – max rychlost je 4 kroky za měsíc, dodržte je :-)

Kdykoliv můžete skončit nebo začít

 • nevyhovuje Vám linie, stačí když nezaplatíte platbu na další měsíc. Jen prosím počítejte, že údaje k neaktivním osobám bude uchovávat v databázi jen 1 rok
 • nemáte-li čas, přerušte studium a začněte třeba za měsíc tam, kde jste skončili

(1) prosím počítejte s tím, že naši autoři jsou denně v praxi u klientů, nemusí Vám odpovědět hned. Je-li to akutní zavolejte mu.  (2), (3) prosím projděte si obchodní podmínky a ceník

Everything proven by practice

 • the authors compile the line only from experience that led to results in practice
 • for each line, the number of companies where the author applied the experience
 • practice requires actions and so knowledge is free of ballast
 • you can evaluate the usefulness of the content of each knowledge step and give feedback to the author. It's mainly about what knowledge is important for your practice.

Knowledge lines live 

 • the author is constantly working on this knowledge. If they find a more efficient path, they update the knowledge line.
 • gradually the lines will complement and interconnect
 • Do you need a specially adapted line for your team? Ask the author to prepare a tailor-made line for you. None other than people from your company and with your consent will get into the line.

The author is at your disposal

 • you do not buy e-learning where nobody cares about you
 • the author is always at your disposal
 • you can write a question to the author at any time and they will answer it (1)
 • the author is ready for a personal consultation and to help you find a solution to your specific cases (2)

The authors went through the selection of Own path

 • no one can come here and write a knowledge line, all authors have passed the selection Own path
 • they are consultants who are constantly developing and thinking about the success of their customers

You create your own experience line

 • we all work in a different environment and with different people. We may have different experiences. As you acquire knowledge from the lines, you create your own experience line.
 • You can print your own line and take it with you
 • You can add a line at any time
 • You can consult the line with the author and specify your observations and situations

You receive a certificate

 • when you close the knowledge line, you'll automatically receive a certificate
 • if you're sure you have a good line knowledge, have the author to check you and get a certificate (3)

It's up to you how fast you are going to be

 • learning the knowledge line step is easy for about 5–10 minutes. However, the most valuable thing is to use the knowledge in practice. You have 7 days to practice it.
 • it's up to you how fast you'll be in the study and application – max speed is 4 steps per month, try and keep it up :-)

You can quit or start at any time

 • if the line does not suit you, don't pay for the next month. Just remember that data for inactive persons will be stored in the database for only 1 year
 • if you don't have the time, interrupt your studies and start in a month where you left off

(1) Please be aware that our authors are in practice with clients daily, they may not answer immediately. If it's acute, call them. 
 (2), (3) please go through business terms and conditions and price list

Back to top