Terms and Conditions

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují smluvní vztah o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“), kterou uzavřel zákazník (dále jen „Uživatel“) s Ing. Jiřím Střelcem, IČO 723 16 071, se sídlem: Tichého 426/11, 616 00 Brno – Žabovřesky (dále jen „Poskytovatel“) a popisují závazná pravidla a podmínky používání internetových stránek www.vlastni-poznani.cz (dále jen „Portál“) a Služeb (jak jsou níže definovány).

1.2. Před uzavřením Smlouvy je Uživatel povinen seznámit se jak s těmito OP.

1.3. Uzavřením Smlouvy Uživatel vyjadřuje svůj souhlas s OP a zároveň prohlašuje, že se seznámil s jejich obsahem.

1.4. Poskytovatel není vázán žádným z kodexů chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. b) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“).

2. Objednávka, uzavření Smlouvy

2.1. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je úplné a pravdivé vyplnění veškerých požadovaných údajů v registračním formuláři, udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů Poskytovateli. Objednávka je návrhem na uzavření Smlouvy.

2.2. Smlouvu je možné uzavřít v českém jazyce.

2.3. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření Smlouvy Uživatel nalezne na serveru Poskytovatele. Případné chyby v registračním formuláři a OP může Uživatel opravit prostřednictvím zákaznické podpory Poskytovatele.

2.4. Smlouva je uzavřena okamžikem úhrady stanovené ceny a zasláním přístupových údajů Uživatele (uživatelský účet) do Portálu prostřednictvím elektronické pošty, jejíž adresu Uživatel uvede v registračním formuláři.

2.5. Uživatel hradí cenu prostřednictvím platební brány GoPay dle cenových podmínek zvolené linie. Cena je pravidelně (měsíčně) strhávána z účtu Uživatele po dobu využívání linie. Přihlásí-li se Uživatel v polovině měsíce je předplacen přístup na 30 dnů.

2.6. Uzavření Smlouvy a její podmínky jsou archivovány a jsou přístupné pouze na základě písemné žádosti Uživatele. Uživatel je povinen uchovávat veškeré dokumenty, které obdrží od Poskytovatele v souvislosti s uzavřenou Smlouvou, zejména se jedná o potvrzení o přijetí jeho objednávky (uzavření Smlouvy) a údaje nutné k provedení platby.

2.7. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Uživatel sám, stejně tak náklady v souvislosti se zaplacením ceny za Služby a Další služby (jak jsou oba pojmy níže definovány).

3. Doba platnosti

3.1. Uživatel a Poskytovatel uzavírají Smlouvu na dobu trvání po kterou Uživatel využívá linie do doby než úspěšně dosáhne konce nebo požádá Poskytovatele o ukončení.

4. Cena, platební podmínky

4.1. Uživatel je povinen zaplatit Poskytovateli na základě Smlouvy poplatek za zpřístupnění Služeb, který je uveden u zvolené linie. Poplatek je pravidelně (měsíčně) strhávána z účtu Uživatele po dobu využívání linie. Další služby jsou uvedeny v ceníku, jenž tvoří přílohu č. 1 těchto OP (dále jen „Ceník“).

4.2. Uživatel může platbu za Služby uskutečnit zejména: 4.2.1. bankovním převodem; 4.2.2. platbou platební kartou přímo na účet Poskytovatele; 4.2.3. a dalšími způsoby, jež nabízí platební brána GoPay na Portálu Poskytovatele.

4.3. Cena za Služby je splatná buď jednorázově, nebo ve více splátkách dle možností platební brány a volby Uživatele a volby Služby.

4.4. Poskytovatel a Uživatel se dohodli, že faktura se zasílá výlučně elektronicky na emailovou adresu uvedenou v registračním formuláři při zadání objednávky a následně každý měsíc při opakované platbě. Pokud Služby již nebyly zaplaceny, je splatnost faktury 7 dnů ode dne jejího vystavení.

4.5. V případě, že si Uživatel objedná u Poskytovatele Další služby, je povinen zaplatit částku uvedenou v Ceníku nebo u linie.

4.6. Storno podmínky jsou stanoveny následovně: 4.6.1. Stornování objednávky před uhrazením stanovené ceny – objednávka bude zrušena bez storno poplatku. 4.6.2. Stornování objednávky po uhrazení stanovené ceny – storno poplatek ve výši stanovené ceny.

5. Zpřístupnění Služeb

5.1. Poskytovatel je oprávněn zpřístupnit Služby až po zaplacení ceny za Služby na příslušné období.

5.2. Po zaplacení ceny za Služby bude Uživateli vytvořen uživatelský účet, prostřednictvím něhož bude mít přístup na Portál a ke Službám (dále jen „Uživatelský účet“). Uživatel je povinen si současně s objednávkou nastavit k Uživatelskému účtu heslo a změnit tak prvotně nastavené heslo.

5.3. Službami se pro účely této Smlouvy rozumí Linie, což je interaktivní e-learningový kurz dostupný prostřednictvím Uživatelského účtu na Portálu (dále jen „Linie“) a Vlastní poznání, což je funkcionalita umožňující individualizovaný přehled poznatků, poznámek a pokroků jednotlivého Uživatele při využívání Linie (dále jen „Vlastní poznání“; Linie a Vlastní poznání dále jen „Služby“). Základní přehled funkcí Služeb je uveden v příloze č. 2 těchto OP.

5.4. V případě, že cena za Služby nebude řádně a včas zaplacena, je Poskytovatel oprávněn Uživatelský účet zablokovat a Uživateli jej znepřístupnit. Všechna uživatelská data a nastavení budou následně nejpozději po 12 měsících od zablokování nenávratně smazána.

5.5. Uživatel je oprávněn při využívání Služeb využívat služeb poradců Poskytovatele za ceny stanovené v Ceníku (dále též „Další služby“).

5.6. Každý Uživatel se založeným Uživatelským účtem má právo na jednu bezplatnou odbornou konzultaci s poradcem Poskytovatele v maximálním rozsahu 5 (slovy: pět) minut měsíčně.

5.7. Každá další odborná konzultace je zpoplatněna konzultačním poplatkem dle Ceníku.

5.8. Termín, čas a způsob poskytnutí odborné konzultace bude dohodnut s Uživatelem individuálně.

6. Další práva a povinnosti Uživatele

6.1. Uživatel je povinen udržovat heslo k Uživatelskému účtu v tajnosti a nesdělovat je dalším osobám.

6.2. Uživatel je povinen dodržovat zákaz užívat software, skriptů nebo obdobných mechanismů a opatření, které by mohly narušit funkce Služeb a/nebo Portálu nebo by mohly nepřiměřeně zatěžovat servery a infrastrukturu Poskytovatele.

6.3. Uživatel není oprávněn kopírovat obsah Služeb a/nebo jej zveřejnit osobě rozdílné od Poskytovatele a nebo jiných Uživatelů s Uživatelským úč­tem.

6.4. Uživatel je povinen dodržovat zákaz nahrávat do Služeb a/nebo na Portál jakýkoliv materiál, který by mohl být v rozporu s jakýmikoliv právními předpisy a nebo by mohl porušovat smluvní či jinou povinnost Uživatele.

6.5. Uživatel bere na vědomí, že mohou nastat události mimo kontrolu Poskytovatele, které ovlivní funkčnost Služeb nebo její dostupnost pro Uživatele (např. výpadek internetového připojení na straně Uživatele, živelné pohromy, DOS nebo DNS útoky na technická zařízení Poskytovatele a jiné). Poskytovatel nenese jakoukoli odpovědnost za škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s takovými událostmi.

6.6. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel může ze závažných důvodů Služby přestat dočasně poskytovat. Oznámení o přerušení poskytování Služeb musí být Uživateli ihned oznámeno. Poskytovatel se však zavazuje vytvořit odpovídající provozní a bezpečnostní opatření, která minimalizují případnou nefunkčnost, či omezenou nebo plnou nedostupnost Služeb.

7. Další práva a povinnosti Poskytovatele

7.1. Poskytovatel může provádět změny v poskytovaných Služeb nebo tyto Služby rozšířit. V tomto případě je však povinen na provedené změny upozornit Uživatele, a to prostřednictvím zveřejnění této informace na Portálu. Pokud by byla provedena změna, která by způsobila zhoršení kvality poskytování Služeb, může Uživatel od Smlouvy odstoupit.

7.2. Poskytovatel nebo autor linie má právo kontrolovat stav studia Uživatele, řádné plnění kontrolních otázek a plnění sekce Moje poznatky. Autor linie má právo upozornit Uživatele na chybné nebo nepřesné poznatky a to v zájmu kvality studia Uživatele. V případě firemní linie má právo diskutovat stav studia Uživatele s jeho zaměstnavatelem.

8. Licence

8.1. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovateli a autorům linii náleží autorská práva a další práva duševního vlastnictví k obsahu linie a Službám.

8.2. Uživatel uzavřením Smlouvy nabývá nevýhradní licenci ke Službám. Uživatel není oprávněný udělovat nebo postoupit licenci či podlicenci třetí osobě bez písemného souhlasu Poskytovatele. Uživatel rovněž není oprávněný Služby pronajímat či jinak bezúplatně či úplatně zpřístupňovat třetím osobám bez písemného souhlasu Poskytovatele.

8.3. Uživatel nemá právo na obdržení, prohlížení, užívání nebo na jiné nakládání se zdrojovým kódem Služeb.

8.4. Uživatel není oprávněný Služby bez souhlasu Poskytovatele zapracovávat do jiného softwarového vybavení nebo jiných produktů a služeb či prezentací.

9. Odstoupení od Smlouvy Spotřebitelem

9.1. Pro účely těchto OP se pojmem „Spotřebitel“ rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Poskytovatelem nebo s ním jinak jedná.

9.2. Spotřebitel má právo odstoupit od Smlouvy uzavřené distančním způsobem (na dálku) ve lhůtě 14 dní ode dne jejího uzavření. Pro odstoupení od Smlouvy může Spotřebitel využít níže uvedený formulář, který si vytiskne, vyplní a zašle jej na adresu sídla Poskytovatele.

9.3. V případě, že Spotřebitel již zaplatil cenu za Služby, je Poskytovatel následně povinen bez zbytečného odkladu vrátit Spotřebiteli všechny peněžní prostředky, které od Spotřebitele na základě Smlouvy přijal. Peněžní prostředky budou vráceny stejným způsobem, jakým byly Poskytovatelem přijaty, nebo způsobem, se kterým bude Spotřebitel souhlasit, pokud mu tím nevzniknou další náklady.

9.4. Spotřebitel nemůže od Smlouvy odstoupit v případech stanovených Občanským zákoníkem, např. v případě, že digitální obsah, tedy Služby, byly s jeho výslovným předchozím souhlasem poskytnuty před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a Poskytovatel před uzavřením Smlouvy sdělil Spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od Smlouvy.

9.5. Spotřebitel se v případě nespokojenosti může obrátit se svojí stížností na Poskytovatele nebo Českou obchodní inspekci, která dohlíží na dodržování povinností vyplývajících ze zákona o ochraně spotřebitele či příslušný živnostenský úřad.

9.6. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi Poskytovatelem a Spotřebitelem je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz.

10. Formulář pro Odstoupení od Smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od Smlouvy)

Oznámení o odstoupení od Smlouvy

 • Adresát

Ing. Jiří Střelec, IČO 723 16 071, se sídlem: Tichého 426/11, 616 00 Brno – Žabovřesky

 • Oznamuji/oznamujeme (), že tímto odstupuji/odstu­pujeme () od smlouvy o nákupu tohoto zboží ()/o poskytnutí těchto služeb ()
 • Datum objednání ()/datum obdržení ()
 • Jméno a příjmení spotřebitele/spot­řebitelů
 • Adresa spotřebitele/spot­řebitelů
 • Podpis spotřebitele/spot­řebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
 • Datum

  (*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

11. Další možnosti ukončení Smlouvy

11.1. Smluvní vztah skončí odstoupením od Smlouvy, uplynutím dohodnuté doby, zánikem právnické osoby s likvidací, nebo dohodou smluvních stran.

11.2. Uživatel může odstoupit od Smlouvy v případě, že dojde ke změnám OP. Provedené změny musí nově upravovat ustanovení těchto OP, která se jednoznačně týkají Služeb, jež jsou příslušnému Uživateli poskytovány. Provedené změny musí mít charakter nepříznivého ovlivnění smluvních podmínek na straně Uživatele při používání předmětných Služeb. Odstoupení od Smlouvy, včetně vyjádření o důvodu odstoupení ve smyslu tohoto odstavce, je povinen Uživatel oznámit písemně ve lhůtě 1 měsíce od uplatnění takové změny ze strany Poskytovatele. Odstoupení je účinné dnem následujícím po doručení oznámení o odstoupení v písemné formě druhé smluvní straně. V případě odstoupení od Smlouvy dle tohoto odstavce vzniká Uživateli nárok na vrácení části ceny za Služby odpovídající počtu celých nevyužitých měsíců poskytování již Poskytovateli zaplacených Služeb.

11.3. Poruší-li Uživatel podstatně nebo porušuje-li opakovaně své povinnosti vyplývající z těchto OP a neodstraní-li takovéto podstatné nebo opakované porušení do 14 dnů ode dne odeslání e-mailové výzvy, je Poskytovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Odstoupení je účinné dnem následujícím po doručení oznámení o odstoupení Uživateli.

11.4. V případě, že Uživatel porušil své povinnosti vyplývající z těchto OP nebo Smlouvy zvlášť závažným způsobem, je Poskytovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit a ukončit poskytování Služeb s okamžitou účinností po zjištění takového porušení. Mezi zvlášť hrubá porušení se zejména řadí nezaplacení jakékoliv ceny za Služby nebo Další služby, porušení čl. 6 těchto OP.

11.5. V případě ukončení Smlouvy z důvodů uvedených v odst. 11.3. a nebo 11.4. nevzniká právo Uživateli na vrácení jakékoliv části již zaplacené ceny za Služby.

12. Omezení odpovědnosti za škodu

12.1. Poskytovatel není odpovědný za ušlý zisk, ztrátu tržeb, ztrátu dat, finanční ani nepřímé, zvláštní či následné újmy způsobené Uživateli ani jakýmkoliv třetím osobám používáním Služeb, Dalších Služeb nebo Výstupu. Celková odpovědnost Poskytovatele za jakoukoliv újmu vzniklou porušením povinnosti ze zákona nebo na základě právního vztahu založeného Smlouvou, je limitována do výše 1 měsíční platby uhrazené Uživatelem.

13. Reklamace

13.1. Poskytovatel odpovídá Spotřebiteli za vady Služeb a Dalších služeb po dobu platnosti Smlouvy a OP mezi Poskytovatelem a Spotřebitelem.

13.2. V této lhůtě může Spotřebitel uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení Smlouvy:
13.2.1. bezplatné odstranění vady opravou;
13.2.2. přiměřenou slevu z ceny za Služby a nebo Další služby; nebo
13.2.3. vrácení ceny za Služby a nebo Další služby na základě odstoupení od Smlouvy.

13.3. Pro účely tohoto článku 13 platí, že podstatné je takové porušení Smlouvy, o němž strana porušující Smlouvu již při uzavření Smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana Smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

13.4. U vady, která znamená nepodstatné porušení Smlouvy, má Spotřebitel nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z ceny za Služby a nebo Další služby.

13.5. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně nebo má příslušná služba větší počet vad, může Spotřebitel uplatnit právo na slevu z ceny za Služby a nebo Další služby, nebo odstoupit od Smlouvy.

13.6. Poskytovatel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku nesprávného uživatelského nastavení Služeb nebo nedodržení instrukcí k použití Služeb.

13.7. Spotřebitel je povinen uplatnit reklamaci u Poskytovatele bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

13.8. Spotřebitel je povinen prokázat nákup Služeb nebo Dalších Služeb. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od řádného uplatnění nároku Spotřebitele.

13.9. Poskytovatel je povinen bezodkladně, nejpozději do 14 pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení Spotřebiteli této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, Poskytovatel vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se se Spotřebitelem písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení Smlouvy.

13.10. Odmítne-li Poskytovatel odstranit vadu příslušné služby, může Spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od Smlouvy.

13.11. Poskytovatel se zavazuje informovat Spotřebitele o vyřízení reklamace podle jeho požadavku e-mailem.

13.12. U oprávněné reklamace náleží Spotřebiteli náhrada účelně vynaložených nákladů.

14. Závěrečná ustanovení

14.1. Tyto OP platí ve znění uvedeném na Portálu Poskytovatele v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného.

14.2. Odesláním elektronické objednávky Uživatel bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení OP ve znění účinném ke dni odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny dle Ceníku, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

14.3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že není-li podmínkami nebo zákony ČR výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Občanským zákoníkem.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 18.12.2016.

Příloha 1 – Ceník

Ceny znalostních linii jsou uvedeny přímo u znalostní linie. Všechny ceny podléhají DPH ve výši 21%. Cena konzultace je stanovena dle autora v následující tabulce

Autor, poradce, lektor Konzultace po telefonu, skypu Konzultace v místě Uživatele
Jiří Střelec 1.000 Kč/hod 1.500 Kč/hod
Yveta Sommerová 1.000 Kč/hod 1.500 Kč/hod
     
Osvědčení v pdf zaslané emailem 0 Kč
Osvědčení vytištěné na stříbrný papír a zaslané poštou 1.000 Kč bez balného poštovného
Vystavení certifikátu – vyžaduje provedení testů a osobní zkoušky cena stanovená individuálně

Poznámka – ceny jsou stanoveny bez DPH. Minimální doba konzultace je 30 minut. S autorem je možné dohodnout individuální ceny. Autoři připravují tréninky na míru pro Uživatele a dle jejich potřeb. Neváhejte je kontaktovat.

Příloha 2 – Specifikace Služeb

Uživatel může využívat těchto doplňkových služeb:

 • Hodnocení užitečnosti – Uživatel může hodnotit užitečnost získaných znalostních kroků linie a také vidět, jakou užitečnost krok získal od všech ostatních Uživatelů.
 • Vedení vlastních poznatků – Uživatel si píše poznatky, jak získané informace aplikoval v praxi a jakých výsledků dosáhl. Ke každému kroku linie jeden poznatek.
 • Tisk vlastních poznatků – poznatky, které si Uživatel zapíše v rámci svého studia a poznávání v praxi si může vytisknout.
 • Zpřístupnění poznatků – Uživatel může autorovi linie nebo zvolenému poradci Vlastní cesty zpřístupnit vlastní poznatky pro to, aby poradce mohl poskytnout co nejlepší konzultaci.
 • Konzultace s autorem – Uživatel má právo na 1 dotaz měsíčně zdarma. Dále si může dohodnout konzultaci s autorem znalostní linie za účelem lepšího pochopení, vysvětlení, dalších praktických ukázek nebo tréninku na vybranou oblast.
Back to top